Tjörns Sparbank firade 100-årsjubileum år 2006

Bankens ursprung utgörs av en donation på 1000 riksdaler från Lars Billström. Utöver donationen till Billströmska folkhögskolan hade Billström infört som tillägg i sitt testamente att 1000 riksdaler skulle överlämnas som grundfond till "en sparbank för Tjörns härad". Han hade förutsett behovet av en sparbank på Tjörn och 10 maj 1881 utsåg Tjörns kommuner gemensamt en styrelse med fem ledamöter som fick uppdraget att förvalta Billströms donation i avvaktan på att en sparbank kunde bildas.

Ansvaret för bildandet av sparbanken åvilade styrelsen för Billströmska folkhögskolan. Det dröjde dock 25 år innan banken bildades. Den drivande kraften var hemmansägaren och sedermera riksdagsmannen, Karl L. Olausson i Lilldal, som i en skrivelse till kommunalstämmorna i Stenkyrka och Valla hemställde att frågan skulle återupptas. Vid årsskiftet 1905-06 biföll båda kommunerna hans förslag och vid ett sammanträde på Tyft (Billströmska folkhögskolan) den 3 mars 1906 fastställdes sparbankens första reglemente. Vid ett sammanträde den 22 juli 1906 utsågs sparbankens första styrelse. Ordförande var kronolänsman Johan Nordström och sparbankens första expedition fanns i hans kontor på Hoga länsmansboställe och den var öppen var fjortonde dag.

Sibräcka magasinskassa

Kamrer under de första åren var hemmansägare Albin Andersson, vilken skötte bankens expedition. 1924 tog Johan Nordströms son, sedermera Landsfiskal Erik Nordström, över som bankkamrer och banken fick samma år en ny lokal i Sibräcka magasinskassa.
Redan vid styrelsens andra sammanträde beviljades låneansökningar på tillsammans 2.000:- kronor. Ytterligare lån på 1 000 kr beviljades men kunde ej utbetalas på grund av bristande kassa. För majoriteten av den fattiga befolkningen på Tjörn handlade det dock inte om att låna och betala ränta själv utan att spara och få ränta.

Lån till fartyg

Under de första årtiondena var kunderna mest jordbrukare, men så småningom kom Tjörns Härads Sparbank att spela en viktig roll genom att bistå med lån till bl a fartyg. Det gällde att skaffa borgensmän till varje pris och ibland gick man i borgen för varandra utan att egentligen ha den önskvärda täckningen ifall något skulle hända.

Ny era i och med bron

1937 flyttade banken till ett eget hus i Sibräcka, där verksamheten bedrevs i 42 år. Under många år var Börge Gustafson bankens ende tjänsteman (kamrer 1940-79). Under 40- och 50-talen var han ofta ute med någon av styrelsemedlemmarna och "knackade dörr" för att försöka förmå tjörnborna att ta upp lån i banken. Det var emellertid svårt att övertyga människor om att ta ett banklån när de var vana vid att låna av släkt och vänner mot delägarskap i verksamheten. Utvecklingen av bankens låneverksamhet gick därför trögt och det var först när Tjörnbron invigdes 1960 som en ny era började för Tjörns Härads Sparbank.

Sparställen och filialer

Nu kom det folk till Tjörn som ville bygga sommarstugor eftersom det var så lätt att ta sig till och från ön och de kunde tänka sig att låna till sina hus i den lokala sparbanken. Även byggandet av året-runtbostäder ökade med bron och bankens utlåning växte stadigt. Dessutom expanderade näringslivet på ön och behövde investera, ofta med hjälp av lån från sparbanken. 1962 öppnades den första filialen i Skärhamn och sedan tillkom Rönnäng, Myggenäs, Kållekärr och Klädesholmen. Sparställen fanns sedan tidigare i affärer i Skärhamn, Rönnäng och Hjälteby samt på Klädesholmen, Dyrön och Åstol.

Fulltäckande service

Så småningom blev lokalen i Sibräcka för liten och i maj 1979 kunde det nya huvudkontoret i Skärhamn invigas. 1991 byggdes huvudkontoret till, vilket innebar mer än en fördubbling av kontorsytan. Dessutom har sparbanken övertagit först Länsparbankens kontor i Skärhamn och därefter Föreningsbankens kontor i Kållekärr. Ordet "Härad" har tagits bort i namnet och banken heter nu följdriktigt "Tjörns Sparbank" och erbjuder idag, som en fristående enhet, samma fulltäckande service som andra banker. 2013 invigdes vårt nya huvudkontor i Södra hamnen i Skärhamn och vi bedriver nu banken från tre kontor – Skärhamn, Kållekärr och Myggenäs.