Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Globala hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Målen omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi arbetar med samtliga delar genom att bl.a. stötta ideella föreningar och lokala initiativ, nyttja lokala aktörer, leverera god service och hög finansiell kompetens.

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har vi identifierat sju där vi som lokal sparbank har störst möjlighet att påverka. 

3) God hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4) God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

5) Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

7) Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

11) Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13) Bekämpa klimatförändringarna

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.

14) Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.