En sparbank är en egen associationsform

Sparbank som associationsform kännetecknas av att verksamheten bedrivs utan enskilt vinstintresse. Sparbanken har inga ägare. Detta kommer till uttryck i sparbankslagen som anger att ändamålet för sparbankens verksamhet är "att, utan rätt för dess stiftare eller andra att få ta del av den vinst som kan uppkomma i rörelsen, främja sparsamhet genom att driva bankverksamhet i enlighet med bestämmelserna i sparbankslagen och lagen om bank- och finansieringsrörelse."

För sparbank föreligger ingen skyldighet att tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning. Med hänsyn till sparbankens karaktär av publikt företag och med en verksamhet som i stor utsträckning bygger på förtroende har utformningen av sparbankens rutiner för styrning och kontroll av verksamheten skett med koden som förebild i tillämpliga delar.

Tillsättning av huvudmän, styrelse, revisorer och verkställande direktör

Som representanter för insättarna har sparbanken 40 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tjörns kommun, återstoden välj av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Sparbanksstämman beslutar om tillsättning av styrelse och revisorer för sparbanken med ledning av förslag som sparbankens valberedning tagit fram. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode till ordföranden och övriga ledamöter.

Uppgifter om de personer som valts till huvudmän i sparbanken, vilka som ingår i valberedningen samt mandattider återfinns här.

Mångfald och lämplighet

När styrelsen ska tillsättas ska kompetens, erfarenhet och bakgrund inom den finansiella sektorn kopplat till bankverksamhet beaktas. Styrelsen ska med hänsyn till bankens verksamhet, aktuella förhållanden och utvecklingsskede samt strategi och kommande mål ha en ändamålsenlig sammansättning som är präglad av mångsidighet, bredd och relevanta kunskaper. En jämn fördelning gällande kön, geografisk spridning, ålder etc skall eftersträvas.

Styrelsen behöver först och främst kunskap om hur bankrörelse bedrivs och en insikt i de rättsliga ramar och krav som påverkar bankens verksamhet. För att kunna tolka bankens finansiella information och identifiera viktiga frågor behöver ledamöterna kunskaper om redovisning, kapitaltäckning, likviditetshantering samt finansiella marknader. Styrelsen skall ha en förståelse för vilka åtgärder som krävs för att nå önskade mål. Styrelsen behöver ha kunskap om hur företag drivs, ha ett strategiskt tänkande och egenskaper, inklusive integritet, för att styra en verksamhet. Ledamöterna behöver även kunskaper om riskhantering och förmåga att sätta regler och ramar för att begränsa och/eller hantera risker. Dessutom behövs en god lokalkännedom för att kunna se riskerna där de finns och driva banken på rätt sätt i den bygd man verkar.

Varje ny ledamot inklusive VD ledningsprövas av Finansinspektionen innan denne kan väljas av stämman. Denna process innebär en bedömning av föreslagen ledamots kompetens inom ovan nämnda områden samt en allmän bedömning av ledamotens lämplighet, inklusive risken för besvärande intressekonflikter.

Styrelsens sammansättning och arbete

Sparbankens styrelse, som utses vid sparbanksstämman, består av 7 ledamöter inklusive VD och 0 suppleanter. Därutöver ingår 2 personalrepresentanter och 1 suppleant för dessa. Av styrelsens ledamöter är 3 kvinnor. Uppgifter om de personer som ingår i sparbankens styrelse och deras kvalifikationer återfinns här. Upplysningar om ersättningar, övriga förmåner och pensionskostnader inklusive principerna för detta avseende styrelsen och VD lämnas i not 10 i årsredovisningen.

Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning. Arbetsordningen reglerar rollfördelningen mellan styrelseordföranden och verkställande direktören, frekvensen och formerna för styrelsens sammanträden, rapportering till styrelsen, delegering samt utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden ser bland annat till att styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för sitt arbete, samt att styrelsen årligen gör en utvärdering av sitt och VD:s arbete. Härutöver gör ordföranden en egen utvärdering genom samtal med övriga styrelseledamöter.

De ärenden som behandlas i styrelsen följer i huvudsak av sparbankslagen och styrelsens arbetsordning. Styrelsens främsta uppgifter, förutom att utse styrelseordförande och VD, är att fastställa sparbankens strategi, verksamhetsplan inklusive kapitalbehov, följa den ekonomiska utvecklingen, fastställa års-/delårsbokslut, fastställa/ompröva policys/instruktioner för verksamheten, behandla kreditengagemang, samt som ett led i styrelsens ansvar för den interna kontrollen och riskhanteringen behandla rapporter härom. För att kunna utföra sitt arbete med den kvalitet som krävs deltar styrelsens ledamöter kontinuerligt i utbildningar inom olika aktuella områden.

Styrelsens utskott

Arbetsutskottet fattar beslut i kreditfrågor i enligt med i delegeringsinstruktion fastställda beslutsramar. Besluten ska protokollföras och rapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. I utskottet ingår styrelsens ordförande, styrelsens vice ordförande och VD.

Ersättningskommittén, vilken utgörs av styrelsen ordförande och vice ordförande, bereder, granskar och följer upp ersättningsfrågor.

Ett revisionsutskott finns för att tydliggöra styrelsens ansvar för redovisning och intern kontroll samt revision av detta. Revisionsutskottet ska i enlighet med sparbankslagen 3 kap §4 b bland annat övervaka den finansiella rapporteringen, hålla sig informerad om räkenskapsrevisionen och granska och övervaka revisorns opartiskhet.

Revisionsutskottet utgörs av styrelsen. Styrelsens ordförande är ordförande även i revisionsutskottet.

Revision

Den externa revisionen fullgörs av en på sparbanksstämman vald auktoriserad revisor. Genom den externa revisionen granskas sparbankens organisation utifrån styrning, riskhantering och kontroll samt tillförlitligheten och effektiviteten i den finansiella rapporteringen.

Internrevisionen arbetar på styrelsens uppdrag och granskar sparbankens interna styrning och kontroll. Dess granskning omfattar även att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med interna regler samt utvärderar sparbankens organisation och arbetsprocesser.

Bankens organisation