Uppförandekoden visar hur vi som verkar i banken förväntas uppträda och hjälper oss att förstå och bedöma vad som är ett rätt agerande i olika situationer som vi kan komma att hamna i. Uppförandekod är en övergripande policy som beskriver sex områden som vi bedömer det är extra viktigt att tydliggöra hur vi förväntas agera. Denna tillsammans med våra interna regler, policys, lagar och förordningar reglerar hur vi skall agera. Det är varje medarbetares och styrelsemedlems ansvar att känna till detta dokument och att följa dess innehåll.

Inkluderande och stimulerande arbetsplats

 • Vi är öppna och transparanta.
 • Vi har nolltolerans mot alla typer av trakasserier och diskriminering.
 • Vi hjälper och stöttar varandra. Vi delar med oss av kunskap för att tillsammans bli bättre.
 • Vi har ett engagerat ledarskap med fokus på att motivera och utveckla våra medarbetare.
 • Vi arbetar aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 
 • Vi tror på mångfald och inkludering vilket för oss innebär att varje medarbetare med sina färdigheter, kvalifikationer och livserfarenheter är en lika viktig del av banken. Varje medarbetare skall känna sig välkommen, inkluderad och alla skall ha samma möjlighet att bli bemötta med värdighet och respekt.

Vi säger ifrån

 • Alla är skyldiga att säga ifrån om vi som bank eller enskild medarbetare inte lever upp till vår uppförandekod.
 • Vi har en visselblåsarfunktion som hanteras av extern aktör.


Värdeskapande för kunder och samarbetspartners

 • Vi eftersträvar långsiktiga relationer som bygger på ömsesidigt förtroende.
 • Vi sätter kundens behov och intressen främst.
 • Banksekretessen är av högsta prioritet för att skydda våra kunders och samarbetspartners uppgifter på ett säkert och konfidentiellt sätt.
 • Vi ställer krav på våra leverantörer att agera utifrån våra värderingar.

Intressekonflikter

 • Egna intressen får inte gynnas framför kundernas eller bankens intressen.
 • Vi ska inte ta eller ge gåvor eller ersättningar som kan göra att vi hamnar i en beroendeställning.
 • Vår personal behöver tillstånd för att utföra uppdrag utanför tjänsten eller inneha bisyssla.

Regelefterlevnad och samhällsansvar

 • Vi är en samhällsviktig aktör och vi följer de lagar och regler som myndigheter ställer på oss.
 • Vi vidtar kontinuerligt åtgärder för att stärka vår förmåga att inte oavsiktligt underlätta finansiell brottslighet.

Hållbart arbete

 • Vi medverkar i alla aspekter till ett hållbart samhälle i enlighet med vårt syfte.
 • Vi jobbar aktivt med flera av FN:s globala hållbarhetsmål.
 • Vi strävar efter att minska och förebygga negativ hållbarhetsbelastning i all verksamhet och bedriver verksamheten så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi tar tillvara medarbetarnas engagemang och medvetenhet och har ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i hållbarhetsfrågor.

Vi är unika

 • Vi har inga ägare och därmed inga krav på utdelning till aktieägare.
 • Överskott från verksamheten investeras så väl direkt som indirekt i vår lokala bygd:
  -       Direkt genom sponsring och vårt samhällsengagemang.
  -       Indirekt genom att vi bygger upp en solid och långsiktig bankverksamhet som gör att v i kan växa med våra kunder över generationer.
 • Vi är den enda banken med huvudkontor på Tjörn.
 • Vi är den enda banken i vår omgivning som erbjuder spetskompetens inom sjöfart och sparande.