Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2022-06-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 350
Stat och kommun 272 193
Säkerställda obligationer 162 802
Övriga värdepapper -
Summa 476 345
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 536 995
Övriga värdepapper 294 357
Swedbankaktier (marknadsvärde) 64 650
Skattekonto 738 575
Summa 1 634 577
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 2 110 922
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 5 320 223
Svenska kommuner 174 805
Svenska staten -
Kreditinstitut 115 233
Efterställda skulder 60 000
Övriga 16 857
Summa 5 687 118
   
Övrig information  
Balansomslutning 6 288 139
Utlåning till allmänheten 3 923 933
Inlåning från allmänheten 5 511 885
Kvot utlåning/inlåning 0,71

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943