Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2022-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 350
Stat och kommun 417 157
Säkerställda obligationer 243 717
Övriga värdepapper -
Summa 702 224
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 732 790
Övriga värdepapper 318 948
Swedbankaktier (marknadsvärde) 73 425
Skattekonto 438 575
Summa 1 563 738
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 2 265 962
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 5 603 722
Svenska kommuner 237 161
Svenska staten -
Kreditinstitut 110 969
Efterställda skulder -
Övriga 16 857
Summa 5 687 118
   
Övrig information  
Balansomslutning 6 613 927
Utlåning till allmänheten 4 005 509
Inlåning från allmänheten 5 857 740
Kvot utlåning/inlåning 0,68

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943