Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2019-06-30
Kärnprimärkapital   419 484
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   479 484
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 075 104
Operativa risker   175 505
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   50
Totalt riskvägt belopp   2 250 659
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   -
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   -
Exponering mot institut   203 583
Exponering mot företag   565 398
Exponering mot hushåll   760 197
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   403 691
Fallerande exponeringar   400
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   9 745
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   52 205
Aktieexponeringar   44 672
Övriga poster   35 213
Summa riskvägt belopp   2 075 104
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2019-06-30
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   166 008
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   14 040
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   4
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 180 053
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   230 753
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 56 267
Kontracyklisk kapitalbuffert 1,96% 44 016
Totalt buffertkrav 4,46% 100 283
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 18,64%
Primärkapitalrelation 6,00% 18,64%
Total kapitalrelation 8,00% 21,30%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,46% 21,30%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    13,30%