Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2019-03-31
Kärnprimärkapital   422 753
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   482 753
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 079 126
Operativa risker   175 505
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   100
Totalt riskvägt belopp   2 254 731
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   0
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   0
Exponering mot institut   150 607
Exponering mot företag   641 157
Exponering mot hushåll   737 492
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   400 556
Fallerande exponeringar   2 784
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   9 729
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   51 877
Aktieexponeringar   44 208
Övriga poster   40 719
Summa riskvägt belopp   2 079 126
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2019-03-31
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   166 330
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   14 040
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   8
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 180 378
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   231 078
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 56 369
Kontracyklisk kapitalbuffert 1,96% 44 123
Totalt buffertkrav 4,46% 100 492
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 18,75%
Primärkapitalrelation 6,00% 18,75%
Total kapitalrelation 8,00% 21,41%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,46% 21,41%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    13,41%