Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2018-09-30
Kärnprimärkapital   388 348
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   448 348
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 039 335
Operativa risker   164 774
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   263
Totalt riskvägt belopp   2 204 372
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   0
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   0
Exponering mot institut   119 042
Exponering mot företag   668 770
Exponering mot hushåll   693 445
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   415 355
Fallerande exponeringar   1 345
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   7 712
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   52 089
Aktieexponeringar   44 363
Övriga poster   37 214
Summa riskvägt belopp   2 039 335
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2018-09-30
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   163 147
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   13 182
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   21
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 176 350
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   231 450
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 55 110
Kontracyklisk kapitalbuffert 1,96% 43 204
Totalt buffertkrav 4,46% 98 314
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 17,62%
Primärkapitalrelation 6,00% 17,62%
Total kapitalrelation 8,00% 20,34%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,45% 20,34%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    12,34%