Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2018-12-31
Kärnprimärkapital   426 108
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   486 108
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 063 274
Operativa risker   175 505
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   175
Totalt riskvägt belopp   2 238 954
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   0
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   0
Exponering mot institut   128 267
Exponering mot företag   685 544
Exponering mot hushåll   696 248
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   407 124
Fallerande exponeringar   2 545
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   10 318
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   51 544
Aktieexponeringar   46 596
Övriga poster   35 088
Summa riskvägt belopp   2 063 274
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2018-12-31
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   165 062
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   14 040
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   14
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 179 116
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   229 816
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 55 974
Kontracyklisk kapitalbuffert 1,96% 43 860
Totalt buffertkrav 4,46% 99 834
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 19,03%
Primärkapitalrelation 6,00% 19,03%
Total kapitalrelation 8,00% 21,71%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,46% 21,71%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    13,71%