Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2019-09-30
Kärnprimärkapital   419 462
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   479 462
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 060 433
Operativa risker   175 505
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   38
Totalt riskvägt belopp   2 235 976
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   -
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   -
Exponering mot institut   166 057
Exponering mot företag   561 669
Exponering mot hushåll   789 405
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   386 820
Fallerande exponeringar   4 498
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   10 716
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   61 876
Aktieexponeringar   44 737
Övriga poster   34 655
Summa riskvägt belopp   2 060 433
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2019-09-30
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   164 835
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   14 040
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   3
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 178 878
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   229 578
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 55 899
Kontracyklisk kapitalbuffert 2,46% 54 967
Totalt buffertkrav 4,96% 110 866
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 18,76%
Primärkapitalrelation 6,00% 18,76%
Total kapitalrelation 8,00% 21,44%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 12,46% 21,44%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    13,44%