Meny
Våra företagstjänster
Räntor, valuta, priser och kurser
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Säkra dina EU-stöd

Eftersom EU-stöden betalas ut i euro, påverkas de av valutarörelser. Vill du vara säker på att få ut ett visst belopp kan du valutasäkra betalningarna.

Female farmer using the app

Interventionspriser, djurbidrag, gårdsstöd och andra EU-stöd fastställs i euro. Kursen bestäms i månadsskiftet september/oktober.

Valutarörelserna skapar osäkerhet om hur stora ersättningarna blir. Ju svagare kronkursen är, desto högre blir ersättningen. Ju starkare den är, desto lägre blir ersättningen. När du gör din ansökan på våren vet du inte vilket belopp som kommer att betalas ut till hösten.

Säker med termin

Du kan eliminera osäkerheten genom att terminssäkra dina ersättningar. En termin är, i det här fallet, ett avtal mellan dig och banken om ett köp av en valuta till ett förutbestämt pris. Avtalet ska fullföljas på ett bestämt datum.

Så här går det till

  1. Du säkrar ditt EU-stöd med en terminsaffär till exempel vid en kurs på 10 kr/euro i början av året.

  2. Banken säkrar sin risk genom att ta ut en säkerhet på ca 10 procent av beloppet.

  3. EU fastställer kursen som ska användas för beräkning av ersättningsbeloppet i månadsskiftet september/ oktober.

  4. Antag att kursen sätts till 9,50 kr/euro. När terminen förfaller i oktober får du en ersättning av banken motsvarande 0,5 kr/euro x EU-stödet. Ersättningen täcker den minskning av stödet som kursändringen medfört. Din sammanlagda ersättning motsvarar en kurs på 10 kr/euro.

  5. Om kursen istället sätts till 10,50 kr/euro ska du betala mellanskillnaden, det vill säga 0,5 kr/euro till banken. Samtidigt ökar ditt EU-stöd till följd av kursändringen och resultatet blir en ersättning som motsvarar en kurs på 10 kr/euro.

Eftersom stödet betalas ut först i slutet av året, ska du se till att ha likvida medel på ditt konto i oktober. Tänk också på den skatteeffekt som kan uppkomma. Tala med din skatterådgivare.

Vill du veta mer om hur du kan säkra dina EU-ersättningar?

Kontakta din lokalt lantbruksansvarig på Swedbank eller Sparbankerna.
Lantbruksansvarig på din ort